ISO 14001 koppelt milieu aan bedrijfsstrategie

Bericht geplaatst op:

Bedrijfsstrategie

De herziene ISO 14001-norm sluit beter aan bij trends als MVO. De directie moet voortaan zelf aan de bak om de ‘groene’ positie van het bedrijf in de keten te verbeteren en het milieubeleid meer te verankeren in de algemene bedrijfsstrategie.

De certificatie van het milieumanagementsysteem van het bedrijf was tot voor kort een taak die hoofdzakelijk op het bordje van de KAM-coördinator (kwaliteit, arbo en milieu) lag. In de nieuwe norm ligt een dwingende taak voor het management om het milieubeleid en de bedrijfsstrategie met elkaar in lijn te brengen. Je kunt als bedrijf dan wel een flinke jaarlijkse groeiambitie hebben, maar de nieuwe ISO-norm verplicht het management na te denken of dat past bij de milieuambities van het bedrijf. Die snelle groei is misschien helemaal niet meer te rijmen met het milieubeleid als de milieuprestaties in het geding komen.

Het management van het bedrijf moet voortaan haar betrokkenheid bij de ontwikkeling en uitvoering van het milieubeleid laten zien. ISO 14001 koppelt milieu nu aan bedrijfsstrategie zodat de herziene ISO 14001-norm een meer strategisch karakter heeft en beter aansluit bij waar het in het managementteam om gaat, voldoen aan geldende wet- en regelgeving (ook wel ‘compliance’ genoemd) en het in kaart brengen van risico’s en kansen. Een apart hoofdstuk over leiderschap benadrukt de nieuwe rol van het management, en dan niet alleen over de hoogste baas, maar over alle managementlagen binnen de organisatie tot de teamleiders op de werkvloer.

Keten

De herziene ISO 14001-norm voorziet ook in de handvatten om de positie en rol van het bedrijf in de keten beter te bepalen. De oude norm ging uit van het beheersen van de directe milieu-impact, zoals emissies van het bedrijf zelf, en het beïnvloeden van indirecte milieuaspecten waar de organisatie mogelijkheden zag.

Een bedrijf moet in de nieuwe norm een vinger zien te krijgen achter wat het voor het milieu kan doen vanuit wat in de norm het ‘levenscyclus-perspectief’ is genoemd. Denk aan het mogelijk terugnemen van afgedankte producten om daar grondstoffen uit terug te winnen. Levenscyclusanalyses vraagt de norm overigens niet. Een bedrijf moet goed weten wat er bij zijn toeleveranciers en zijn klanten speelt. Dat staat ook in de oude norm, maar wordt nu expliciet benoemd. Het ketenaspect is veel minder vrijblijvend geworden.

Ook vraagt de nieuwe ISO 14001 meer aandacht voor de context van het bedrijf, denk aan belanghebbende partijen als het bevoegd gezag, klanten, maatschappelijke organisaties en omwonenden. Bedrijven die voor het certificaat opgaan, moeten actief de belangrijke ontwikkelingen buiten de bedrijfspoort gaan identificeren die wezenlijk zijn voor hun milieubeleid. Een bedrijf dat bijvoorbeeld ambities koestert om zijn waterverbruik te verminderen, moet ook naar het waterverbruik van zijn toeleveranciers kijken. De nieuwe normen sluiten zo beter aan bij de trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Wilt u meer weten over dit onderwerp, bel ons dan voor een vrijblijvende afspraak: (0183) 64 98 66 of stuur een e-mail.

 

Ga naar nieuwsarchief