BRL SIKB 7000 ‘Uitvoering bodemsanering’

Het werken in verontreinigde grond dient tegenwoordig verricht te worden door erkende bedrijven. Deze bedrijven werken volgens een nauwkeurige procedure om te zorgen dat de verontreinigde grond volgens regelgeving wordt afgevoerd. Momenteel is duidelijk merkbaar dat beleidsmakers oog krijgen voor bodemsaneringen en eisen stellen in hun aanbesteding. Voor veel aannemers is het een onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten.

Bij BRL SIKB 7000 ‘Uitvoering bodemsanering’ horen 4 protocollen:

– SIKB-protocol 7001 ‘Landbodemsanering met conventionele methoden’

Het protocol beschrijft wat de eisen zijn voor een goede werkwijze ten aanzien van conventionele saneringsmethoden. Hiermee worden technieken bedoeld als ontgraving en grondwateronttrekking.

Het protocol heeft als voornaamste doelstellingen het voorkomen van fouten en het inzichtelijk maken hoe de aannemer de saneringsdoelstelling heeft gehaald.

– SIKB-protocol 7002 ‘Landbodemsanering met in situ methoden’

Onder in situ methoden worden alle technieken verstaan om verontreiniging te verwijderen of onschadelijk te maken, waarbij de bodem niet wordt verplaatst. U dient hierbij te denken aan technieken als biologische reiniging, bodemluchtextractie, electroreclamatie e.d.

Het systeem van in situ bodemsanering dient te voldoen aan het concept cyclisch ontwerpen. Hieronder wordt verstaan dat eventuele afwijkingen die bij de aanleg of onderhoud van het systeem noodzakelijk blijken, worden vastgelegd en vertaald naar aanpassingen in het ontwerp.

– SIKB-protocol 7003 ‘Waterbodemsanering en ingrepen in de waterbodem’

Onder water werken betekent dat je met het oog niet kan zien wat je doet. Hier dienen dus goede afspraken over gemaakt te worden, waarin de aannemer vastlegt dat hij onder water goed werk levert. Tevens wordt ervoor gezorgd dat de aannemer en de opdrachtgever daar op dezelfde manier naar kijkt en meet.

De aannemer geeft volgens protocol 7003 via een plan van aanpak inzicht in de gekozen werkwijze (inclusief de maaknauwkeurigheid) met bijbehorende risico’s voor de uitvoering en het behalen van de saneringsdoelstelling.

– SIKB-protocol 7004 ‘Tijdelijke uitplaatsing van grond’

Dit protocol beschrijft de specifieke eisen voor het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van tijdelijk uitplaatsen van verontreinigde grond.

Vereisten BRL-7000 certificering

Bodemsaneringsproject onder BRL certificaat

De BRL 7000 stelt diverse eisen aan uw organisatie. Enkele belangrijke eisen zijn:

 • het toezien op naleving van wet- en regelgeving
 • het opstellen van een uitvoeringsplan
 • het bijhouden van een saneringslogboek
 • het opleiden van medewerkers (o.a. DLP)
 • het aanmelden van alle saneringsprojecten bij de certificerende instelling

U kunt tijdens het gehele certificeringstraject op onze ondersteuning rekenen. Van begin tot eind. Concreet worden door ons de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • vertalen van de BRL naar uw organisatie;
 • opstellen actueel handboek
 • adviseren inzake integratie in het bestaande managementsysteem;
 • houden interne audit;
 • ondersteuning, begeleiding en advies bij de implementatie van alle maatregelen.
 • communicatie met de certificerende instantie(s);
 • bijwonen certificeringsaudit.

Hulp nodig bij het behalen van een BRL SIKB 7000 certificaat?

Profiteer van onze ervaring met het begeleiden van BRL 7000 certificeringen. Schakel vandaag nog onze hulp in. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag toe wat wij voor u kunnen betekenen.

Bent u overtuigd van onze kwaliteiten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak:(0183) 64 98 66 of stuur een e-mail.